Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

16. 3. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.600 Kč
Téma: Důchodové pojištění a ELDP

Přednáší: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění

Místo konání: ON-LINE

Program:

 • přehled právních předpisů
 • okruh pojištěných osob
 • zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • druhy důchodů
 • náhradní doby pojištění
 • výpočet důchodu v roce 2020 a 2021
 • výhoda/nevýhoda přiznání předčasného starobního důchodu
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod/zvýšení důchodu
 • upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • zaměstnávání předčasných starobních důchodců - ohlašovací povinnost
 • prokazování chybějících dob zaměstnání v evidenci ČSSZ
 • vedení ELDP - u zaměstnání malého rozsahu, u dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
 • vykazované údaje do více řádků • zaměstnání po vzniku nároku na důchod • zúčtovaný příjem po skončení zaměstnání • vedení ELDP pro poživatele předčasného nebo starobního důchodce
 • vyloučené a odečítané doby
 • příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 • otcovská a ošetřovné • neplacené volno a ošetřovné • karanténa a DPN • ošetřovné a odpracované dny atp.
 • diskuze a odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


23. 3. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.600 Kč
Téma: Novela zákoníku práce - zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a zejména od 1. 1. 2021 se zaměřením na novou úpravu dovolené s jednoduchými příklady výpočtu S ÚČASTNÍKY BUDOU PROBRÁNY KONKRÉTNÍ POSTUPY VÝPOČTU DOVOLENÉ V PŘÍKLADECH

Přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Místo konání: bude upřesněno

Program: V roce 2020 byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů s řadou významných věcných změn účinných jednak od 30.7.2020 a také od 1.1.2021. Zákon byl vyhlášen pod č. 285/2020 Sb. a zavádí řadu novinek, z nichž k nejzásadnějším patří nová koncepce dovolené, změny v náhradách majetkové a nemajetkové újmy v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, zavedení sdíleného pracovního místa a změny související s doručováním písemností, přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a dalšími instituty pracovního práva.
Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:

 • možnost vytváření sdílených pracovních míst (od 1.1.2021),
 • koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách s příklady) od 1.1.2021,
 • rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
 • rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu), včetně metodiky refundace náhrady mzdy/platu stanovené ČSSZ (od 1.1.2021),
 • změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy (od 1.1.2021),
 • změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
 • změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
 • změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,

Podstatná část semináře bude zaměřena na novou koncepci dovolené od 1.1.2021, především podmínek vzniku práva na dovolenou, stanovení její délky v jednoduchých a srozumitelných příkladech a její čerpání včetně vlivu překážek v práci na dovolenou.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


19. 4. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.600 Kč
Téma: DPH pro rok 2021 na praktických příkladech včetně novely daňového řádu

Přednáší: Ing. Marika Voženílková - metodička nepřímých daní

Místo konání: Knihovna Jana Drdy, Příbram

Program: Seminář je určen pro účetní, daňové poradce, plátce DPH a jeho cílem je vysvětlit změny pro rok 2021 a procvičit různé obchodní modely po novele 2020.

 • Změny sazeb daně – vyúčtování, výklady, zatřídění…
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku pro rok 2021
 • Nové pravidlo při dovozu zboží nízké hodnoty pro rok 2021
 • Vývoz a dovoz zboží v roce 2021 prakticky
 • Nové povinnosti internetových platforem a nová právní fikce dodání zboží
 • Problematika podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení a souhrnných hlášení
 • Problematika vracení odpočtu, zálohy na nadměrný odpočet dle novely daňového řádu
 • Nová výše úroků dle novely DŘ
 • Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu před správcem daně za nových pravidel
 • Uplatňování nových pravidel při dodávkách zboží do konsignačních skladů
 • Dodání a pořízení zboží z jiného členského státu v příkladech
 • Přeshraniční služby na praktických příkladech
 • Úprava odpočtu daně u finančního leasingu
 • Korekční mechanismy nároku na odpočet daně a ukončení roku 2020
 • Aktuální judikatura, koordinační výbory, novinky
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


24. 5. 2021 :: od 8,30 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.600 Kč
Téma: Příprava na budoucí povolání, pracovní doba, dovolená, dotazy

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - odbornice na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva

Místo konání: Knihovna Jana Drdy, Příbram

Program:

 1. Příprava na budoucí povolání
  • Studium na středních školách, učilištích
  • Studium na vyšších středních školách
  • Studium v jazykových kurzech po první maturitě
  • Studium na vysokých školách
  • Bakalářský stupeň
  • Magisterský stupeň
  • Doktorandské studium

  Posuzování přípravy na budoucí povolání z pohledu daní
  Posuzování přípravy na budoucí povolání z hlediska zdravotního pojištění
  Výjimka u zdr. pojištění - doktorandské studium prezenční forma do 28 let bez jakéhokoliv příjmu = pojištěnec státu
  Doba přípravy na budoucí povolání v souvislosti s důchodovým pojištěním
  Příprava na budoucí povolání ve vazbě na srážky ze mzdy (nezabavitelná částka na vyživovanou osobu)

  Prokazování přípravy na budoucí povolání
  Potvrzení o studiu - náležitosti potvrzení

 2. Pracovní doba podle zákoníku práce a harmonogram směn
  • Délka směny
  • Přestávka na oddech
  • Bezpečnostní přestávka
  • Přestávky mezi směnami
  • Nepřetržitý odpočinek v týdnu
  • Rozvrhování pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné
  • Vyrovnávací období
  • Harmonogram směn a plánované směny
  • Mimořádná směna- práce přesčas
  • Stravovací paušál a směna
  • Mimořádná směna a mimořádné cestovní výdaje – náhrada cestovních výdajů
 3. Dovolená v hodinách

  Překážky v práci na straně zaměstnance posuzované jako doba odpracovaná:
  MD, DPN z titulu PÚ a nemoci z povolání, atd.,
  Překážky z důvodu obecného zájmu,
  Překážky na straně zaměstnavatele,
  Kumulativní započitatelné překážky v práci
  - DPN, karanténa, RD, sick days, pracovní volno bez náhrady příjmu na žádost zaměstnance
  Doplňková výstupní sestava a její vhodný obsah
  Souvislost harmonogramů směn a nároku na dovolenou v hodinách
  Čerpání dovolené ve vztahu k délce směny, půl-směny, zůstatek dovolené – až 0,25 hodiny
  Plány dovolených
  Žádanka o dovolenou
  Další skutečnosti související s dovolenou v hodinách – přečerpaná dovolená a její řešení

 4. Dotazy v průběhu video-semináře

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář