Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

22. 10. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Téma: Zásadní novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021

Přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Místo konání: Dům Natura

Program:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené, na něž je třeba se v dostatečném časovém předstihu připravit.

Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:

 • možnost vytváření sdílených pracovních míst,
 • koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
 • rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
 • rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
 • změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
 • změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
 • změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
 • změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
 • další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


4. 11. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Téma: DPH – změny pro rok 2021, ukončení roku 2020 – příklady, příklady

Přednáší: Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH, metodička nepřímých daní

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

Program:

 • Změny sazeb daně v roce 2020 – vyúčtování v roce 2021, výklady, zatřídění…
 • Úprava odpočtu u finančního leasingu
 • Ukončení roku – příklady
 • Příklady na dodání a pořízení zboží v řetězci
 • Osvobození vývozu zboží a dodání zboží do jiného členského státu
 • Problematika vracení odpočtu a návrh změn – zálohy na nadměrný odpočet
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku pro rok 2021
 • Nové pravidlo při dovozu zboží nízké hodnoty pro rok 2021
 • Nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH
 • Problematika podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení a souhrnných hlášení v praxi
 • Aktuální judikatura, koordinační výbory, novinky
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


16. 11. 2020 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1700 Kč
Téma: Podstatné personální a mzdové povinnosti v roce 2020 a 2021

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy

Místo konání: Dům Natura

Program:

 • Úvod
  • aktuální legislativní změny v mzdové a personální oblasti
  • slevy na pojistném na sociální pojištění
  • OČR od 1.7.2020
  • změny ve srážkách ze mzdy v průběhu roku 2020
  • daňový bonus je příjmem dlužníka!
  • insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatele
 • II. Změny v zákoníku práce účinné od 30.7.2020, vysvětlení změn účinných od 1.1.2021 včetně praktických příkladů k výpočtu dovolené od roku 2021
  • převod zůstatku dovolené z roku 2020 do roku 2021
  • druhy dovolené
  • stanovení nároku na dovolenou v hodinách
  • změny úvazku v průběhu roku
  • podmínky nároku na dovolenou
  • krácení dovolené
  • tituly, které se pro účely nároku na dovolenou považují za dobu odpracovanou
  • svátek a dovolená
  • náhrada mzdy za dovolenou
  • přečerpaná dovolená a její řešení
 • III. Další aktuální změny ve mzdové i personální oblasti od roku 2021
  • maximální vyměřovací základ
  • průměrná mzda pro účely důchodového pojištění a její použití
  • minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
  • odstranění brutace- zatím v návrhu
 • IV. Dotazy posluchačů

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


11. 12. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Téma: Důchodové pojištění a ELDP

Přednáší: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

Program:

 • přehled právních předpisů
 • okruh pojištěných osob
 • zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • druhy důchodů
 • náhradní doby pojištění
 • výpočet důchodu v roce 2020 a 2021
 • výhoda/nevýhoda přiznání předčasného starobního důchodu
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod/zvýšení důchodu
 • upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • zaměstnávání předčasných starobních důchodců - ohlašovací povinnost
 • prokazování chybějících dob zaměstnání v evidenci ČSSZ
 • vedení ELDP - u zaměstnání malého rozsahu, u dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
 • vykazované údaje do více řádků • zaměstnání po vzniku nároku na důchod • zúčtovaný příjem po skončení zaměstnání • vedení ELDP pro poživatele předčasného nebo starobního důchodce
 • vyloučené a odečítané doby
 • příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 • otcovská a ošetřovné • neplacené volno a ošetřovné • karanténa a DPN • ošetřovné a odpracované dny atp.
 • diskuze a odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


19. 01. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1700 Kč
Téma: Roční zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za rok 2020, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Přednáší: Ing. Marie Hajšmanová - znalkyně v oboru mezd a účetnictví

Místo konání: Dům Natura

Program:

 • Změny zákona o daních z příjmů týkající se závislé činnosti od ledna 2021
  • změny daně z příjmů od ledna roku 2021
  • slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a jejich prokazování
  • daňové zvýhodnění na vyživované děti
  • soustavná příprava na budoucí povolání, posuzování doby studia na VŠ v souvislosti s nouzovým stavem
  • daňové benefity, změny od ledna 2021, splnění podmínek pro jejich využití ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů
  • Roční zúčtování záloh na daň za rok 2020
   • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnavatele
   • výpočet daňové povinnosti zaměstnance na dani z příjmů fyzických osob – rozdíly ve výpočtu daně na základě podaného daňového přiznání a ročního zúčtování záloh na daň u zaměstnavatele, možnost započtení srážkové daně na daňovou povinnost zaměstnance
   • žádost o provedení ročního zúčtování záloh
   • slevy uplatňované pro stanovení záloh na daň, důsledky změn podmínek pro jejich uplatnění (změny v daňové povinnosti poplatníka na zálohách na daň z viny poplatníka, opravy)
   • nezdanitelná část základu daně - základní přehled podmínek a dokladů pro jejich prokazování
   • slevy na dani, které je možné uplatňovat až v rámci výpočtu roční daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob (sleva na vyživovanou manželku, „školkovné“) – základní přehled podmínek a dokladů pro jejich prokázání

   :. PŘIHLÁŠKA
   :. zpět na kalendář