Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

13. 02. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Téma: Daňové přiznání právnických osob za rok 2019 + novinky 2020

Přednáší: Ing. Marie Hronová - Vedoucí Oddělení daně z příjmu právnických osob FÚ Praha

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

Program:

 • Novela zákona o evidenci tržeb – zavedení zvláštního režimu, náběh zbylých fází evidence
 • Změny zákona o dani z příjmů – zejména zapracování závěrů směrnice ATAD a další změny navrhované pro rok 2020
 • Návrhy novel dalších zákonů, pokud budou v době konání semináře k dispozici
 • Informace GFŘ, zajímavé závěry Koordinačního výboru, významné a obecně platné judikáty NSS
 • Podrobné vyplňování daňového přiznání k DPPO za rok 2019

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


24. 3. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.500 Kč)
Téma: Důchodové pojištění a ELDP v roce 2020, přehled přijatých změn

Přednáší: Jana Dorčáková - metodik důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ

Místo konání: Dům Natura

Program:

 • Přehled právních předpisů
 • Doby pojištění
 • Náhradní doby pojištění
 • Druhy dávek důchodového pojištění
 • Vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2019 včetně valorizace a roku 2020
 • Součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu
 • Možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • Vzorové příklady vedení ELDP
  • rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění (zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu)
  • vyloučené doby a omluvné důvody
  • mateřská dovolená
  • vojenské cvičení
  • úmrtí zaměstnance
  • zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
  • ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
 • Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • Diskuse

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


17. 04. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.600 Kč)
Téma: Aktuality zákoníku práce v roce 2020 a jeho velká novela se zaměřením zejména na zásadní změny koncepce dovolené (nový způsob výpočtu i čerpání)

Přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied - je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Převážnou část své profesní praxe věnoval pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Od roku 1979 pracoval ve vedoucích pozicích velkých a středně velkých podniků spotřebního průmyslu a řídil personální činnosti, organizaci a právní službu. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje od roku 2002 na úseku pracovněprávní legislativy, kde se dosud podílí na tvorbě nových pracovněprávních předpisů nebo jejich novel, zejména zákoníku práce a souvisejících předpisů. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a příspěvků do odborných časopisů. Přednáší pro mzdové účetní, personalisty a daňové poradce problematiku pracovního práva ve spojení s otázkami zaměstnanosti a inspekce práce.

Místo konání: Dům Natura

Program:

bude doplněn

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


15. 05. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.600 Kč)
Téma: DPH 2020 v příkladech

Přednáší: Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH

Místo konání: Dům Natura

Program:

 • dodání zboží do jiného členského státu členského státu - změny pro rok 2020 (prokazování osvobození resp. přepravy dvěma důkazními prostředky, systém VIES a problematika VAT a zrušení VAT v jiném členském státě, důkazní řízení se správcem daně, daňové přiznání, SH, příklady, příklady…)
 • dodání zboží v tuzemsku v příkladech
 • služby s místem plnění v tuzemsku v příkladech
 • různé opravy základu a výše daně v roce 2020
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020
 • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020
 • pořízení zboží z jiného členského státu, pravidla více dodávek a jedné přepravy, pravidla call-off skladu, KH, daňové přiznání
 • přeshraniční služby – místo plnění, daňové přiznání, KH, SH, vznik povinnosti daň přiznat, problematika nároku na odpočet daně v příkladech, korekční mechanismy
 • změny a výklady k datu konání semináře
 • sazby DPH v roce 2020
 • aktuální výklady k datu konání semináře
 • diskuze, odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


26. 05. 2020 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. (Cena: 1.700 Kč)
Téma: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu + Návrh některých ustanovení zákoníku práce, která se přímo dotýkají mzdové a personální agendy

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy

Místo konání: Dům Natura

Program:

I. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu

 • Právní úprava dohod o provedení práce
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení DPP a DPČ
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ : u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
  • podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného,
  • - ZMR u dohody o pracovní činnosti, - ZMR u pracovního poměru, - ZMR u jiných „zaměstnanců“ , například členů statutárních orgánů, jednatelů. - dávky nemocenského pojištění u ZMR, - rozhodné období u ZMR, - změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. ( ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období, - souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, - souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

II. Návrh některých ustanovení zákoníku práce, která se přímo dotýkají mzdové a personální agendy.

 • DPP, DPČ
 • Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
 • Průměrný výdělek - § 353 odst. 3 ZP a dopad peněžité plnění v případě náhradního volno za práci přesčas
 • dovolená v hodinách, dovolenková pokladna

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář