Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

15. 10. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.600 Kč
Téma: Konzultační seminář k aktuální pracovněprávní problematice 2021

Přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied - odborník na pracovněprávní problematiku

Místo konání: bude sděleno přihlášeným posluchačům před konáním semináře

Program:

 1. Obecné principy pracovního práva
  • zákoník práce ("ZP") v systému právního řádu a vztah k jiným zákonům
  • základní zásady pracovního práva, působnost ZP, forma právních jednání,
 2. Pracovní poměr
  • jednání před vznikem pracovního poměru (informace, vstupní lékař. prohlídky)
  • vznik, změny, skončení
  • ochranná doba, odstupné, neplatné rozvázání prac. poměru
  • jmenování a odvolání (vzdání se) ved. pracovního místa
 3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • dohoda o provedení práce
  • dohoda o pracovní činnosti
  • odchylky od pracovního poměru
 4. Pracovní doba a doba odpočinku
  • pracovní doba a její rozvrhování
  • doby odpočinku a přestávky v práci
  • pružné rozvržení pracovní doby
 5. Překážky v práci
  • překážky na straně zaměstnance
  • překážky na straně zaměstnavatele
 6. Dovolená
  • nová koncepce dovolené od 1.1.2021
  • podmínky nároku a stanovení délky dovolené
  • limitované a nelimitované náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za výkon práce a podmínky jejich započítávání
  • čerpání dovolené
  • náhrada mzdy za dovolenou
  • krácení dovolené (již jen v případě neomluvené absence]
  • specifika dodatkové dovolené
  • převedení nevyčerpané dovolené do konce roku 2020
 7. Společná ustanovení, zejména
  • potvrzení o zaměstnání
  • doručování písemností
  • ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a osobních práv zaměstnanců
  • sdílené pracovní místo
  • přechod práv a povinností z prac. právních vztahů.

V jednotlivých částech bude důraz kladen na změny provedené poslední novelou zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s účinností k 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


12. 11. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.600 Kč
Téma: Důchodové pojištění, vedení ELDP a povinnosti zaměstnavatelů

Přednáší: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění

Místo konání: bude sděleno přihlášeným posluchačům před konáním semináře

Program:

 1. Přehled právních předpisů
 2. Okruh pojištěných osob a vznik účasti na pojištění
 3. Druhy důchodů, náhradní doby pojištění a jejich hodnocení
 4. Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 5. Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 6. Zaměstnávání předčasných starobních důchodců - ohlašovací povinnost
 7. Vzorový výpočet starobního důchodu v roce 2021 a v roce 2022
 8. Prokazování chybějících dob zaměstnání v evidenci ČSSZ
 9. Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a používané tiskopisy
 10. Zásady při vyplňování ELDP
 11. Příklady vyplňování ELDP
  • u zaměstnání, zaměstnání malého rozsahu, u dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
  • vykazované údaje do více řádků,
  • příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021,
  • otcovská a ošetřovné,
  • neplacené volno,
  • zaměstnání po vzniku nároku na důchod,
  • zúčtovaný příjem po skončení zaměstnání,
  • vedení ELDP pro předčasného nebo starobního důchodce,
  • peněžitá pomoc v mateřství a zúčtovaný příjem atp.
 12. Dotazy, diskuze

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


16. 11. 2021 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v r. 2022

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - odbornice na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva

Místo konání: bude sděleno přihlášeným posluchačům před konáním semináře

Program:

 1. Změny v pracovněprávní oblasti , v oblasti zaměstnanosti>
 2. Příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzairbeit
 3. Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Další změny v této oblasti
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
  • Upozornění na některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou
  • Možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené
  • Jak správně řešit přeplatek dovolené
 4. Změny v zákoně o daních z příjmů
  • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu
  • návrh změn, případně změny pro rok 2022
  • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
  • nové redukční hranice pro rok 2022
  • maximální vyměřovací základ v roce 2022
  • další parametrické změny
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 5. Změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2022 a podmínky pro uplatnění
  • minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 6. Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • chráněný účet dlužníka
  • náhradní výživné
  • paušální náhrada za exekuční srážku – od r. 2022
   • nezabavitelná částka v roce 2022
   • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
   • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
   • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
   • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
   • roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu
   • minimální odstupné, odstupné (odchodné) a exekuční srážka
 7. Další změny k datu konání semináře
 8. Změny v poskytování rodičovského příspěvku
 9. Změny v ošetřovném a dlouhodobém ošetřovném
 10. Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl
 11. Dotazy a diskuse

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář

 


20. 01. 2022 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Zdaňování mezd ze závislé činnosti za rok 2021 + novinky r. 2022

Přednáší: Ing. Marie Hajšmanová - soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví

Místo konání: bude sděleno přihlášeným posluchačům před konáním semináře

Program: bude upřesněn

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář